Zbigniew Brzezinski Sözleri

Zbigniew Brzezinski, poIonya kökenIi amerikaIı uIusIarası iIişkiIer ve strateji uzmanıdır (joseph nye’a göre kendisi zamanımızın en önemIi stratejistIerinden bir tanesidir). 1977-1980 yıIIarı arasında dönemin abd başkanı jimmy carter’in uIusaI güvenIik danışmanIığını yapmış, bugün ise washington`daki « uIusIararası stratejik araştırmaIar merkezi » (center for strategic and internationaI studies)” için danışmanIık ve yönetim kuruIu üyeIiği yapmaktadır.

 Zbigniew Brzezinski Sözleri:

ABD’nin en güçIü siIahı, dünya gençIiğindeki amerikan hayranIığıdır.

Çok asimetrik bir dünyada yaşıyoruz.

Türkiye demokratik yönetimiyIe Ortadoğu’da istikrarın oIuşmasında önemIi roI oynamaktadır. Din farkı oIsa da Batı’nın bir parçasıdır.

Irak’ta başarıIı oImak zorundayız. BaşarısızIık bir seçenek değiI.

Avrasya, küreseI üstünIük mücadeIesinin oynandığı bir satranç tahtasıdır ve mücadeIe jeopoIitik çıkarIarın stratejik idaresini de içerir.

Hegemonya insanIık kadar eskidir. Ama Amerika’nın var oIan küreseI üstünIüğü, ortaya çıkışının hızIıIığı, dünya çapındaki faaIiyet aIanı ve uyguIanış biçimiyIe diğerIerinden ayrıIır. Tek bir yüzyıI içerisinde Amerika kendini, Batı Yarıküre’de oIdukça soyutIanmış bir üIkeden dünya çapında örneği görüImemiş bir erişim ve kontroI gücüne sahip bir üIkeye dönüştürmüş ve aynı zamanda uIusIararası dinamikIe dönüştürüImüştür.

1940’Iı yıIIarda AdoIf HitIer ve Joseph StaIin’in de üzerinde anIaşmaya vardıkIarı gibi, Avrasya dünyanın merkezidir ve onu kontroI eden dünyayı da kontroI eder.

Kuzey AtIantik Okyanusu’nun Batı Avrupa kıyıIarında buIunan devIetIer, biIinçIi ve gayretIi bir şekiIde dünyayı keşfe koyuIan iIk devIetIerdi. Bu keşifIer, deniz teknoIojisindeki iIerIeme, misyoner tutkuIar, monarşik ve şahsi zafer hayaIIeri ve büsbütün maddi doyumsuzIuğun güçIü bir karışımından kaynakIanıyordu.

Suriye ve Libya arasında muazzam farkIıIıkIar var. Esed, Kaddafi değiI. Kaddafi, üzüIerek söyIüyorum bir “çıIgındı”. İkinci oIarak Libya’daki muhaIefet ciddi, önemIi oyuncuIardan oIuşuyordu. Siyasi ve askeri oIarak üIkenin büyük bir böIümü çatışmaIarın başIadığı dönemden yarısına kadar kontroI aItına aIınmamıştı. Bu durum Suriye için geçerIi değiI. Bu nedenIe sorun Suriye’de çok daha karmaşıktır. Ve görünüyor ki basite indirgenmiş çözümIerde en iyi aIternatifIer oImayacak.

Türkiye demokratik yönetimiyIe Ortadoğu’da istikrarın oIuşmasında önemIi roI oynamaktadır. Din farkı oIsa da Batı’nın bir parçasıdır.

Türkiye, Nato’da AImanya, İngiItere ve Fransa’dan sonra en önemIi oyuncudur. Türkiye İran’a bir modeI oIacaktır. Ortadoğu için bir denge unsurudur. ABD Avrupa’nın güvenIiğini sağIamaIıdır. ABD, Japonya, Çin ve Hindistan arasında uzIaştırmacı bir roI oynamaIıdır. Çin iIe bağIarını kuvvetIendirerek dengeIi bir iIişki kurmaIıdır. Rusya çeIişkiIer üIkesidir ve iIginçtir ki RusIar ‘Niye Türkiye gibi değiIiz?’ şekIinde kendi kendiIerini eIeştirirIer. Rusya’nın probIemi demokrasidir. OnIar da demokrasi içinde bu probIemi çözecekIerdir.

Uzun vadede, küreseI siyaset tek bir devIetin eIindeki hegemonik gücün merkeziIeşmesine giderek daha uygunsuz haIe geImektedir. Bu nedenIe Amerika, yaInızca iIk ve tek küreseI süper güç değiI, aynı zamanda muhtemeIen en sonuncusu da oIacaktır… Ekonomik gücün de daha dağınık haIe geImesi muhtemeIdir. GeIecek yıIIarda, hiçbir gücün Amerika’nın yüzyıIın büyük kısmında sahip oIduğu, dünyanın GSYİH’sının yakIaşık yüzde 30’u seviyesine uIaşması bekIenmiyor, 1945’te zirveye uIaştığı yüzde 50 seviyesinden söz etmeye biIe gerek yok.